mahsa medical hero
مهسا مدیکال
اتحاد پزشکی برای خدمات سلامتی
Mon Dec 26 2022

کاوش ۸۵ - صدای امروز ایران باشیم

Kavosh 85 - Let's be the voice of Iran todayکاوش -اندیشگاه اندیشمندان - فرصتی برای گفتگو و کشف در مورد انسانیت این گروه بحث به زبان فارسی یک کار مشترک تیمی متشکل از متخصصان از همه زمینه های تحصیلی است ، از جمله شامل علوم سخت و نرم مانند روانشناسی ، جامعه شناسی ، انسان شناسی ، تبارشناسی ، پزشکی ، فلسفه و غیره