mahsa medical hero
مهسا مدیکال
اتحاد پزشکی برای خدمات سلامتی

رویدادها

خدمات بهداشتی و پزشکی در مناطق وقوع درگیری

چالشها و فرصتها

خدمات بهداشتی و پزشکی در مناطق وقوع درگیری

April 7-8, 2023